Bases COncurs 25 Anys

CLÀUSULA 1.- EMPRESA QUE ORGANITZA

EL REI DE LA RAJOLA SLU, amb domicili social a Ctra. N-II km 726, 17482 Medinyà (Girona) amb NIF B- 17422296 i propietària de la marca EL REI DE LA RAJOLA (des d’ara “EL REI DE LA RAJOLA”), organitza en les dates indicades a continuació, el Concurs gratuït sense obligació de compra anomenat ” #Creemacasa” (en endavant “el Concurs”) d’acord amb les modalitats que es descriuen en aquestes Bases.

CLÀUSULA 2.- MANERA DE PARTICIPAR

El termini per participar és des del día 19 de març fins al día 3 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Qui vulgui participar haurà de:

Ser major de 18 anys i resident a Espanya.

Disposar dun compte personal Instagram o Facebook.

La participació en el Concurs implica que el participant compleix amb els requisits establerts.

CLÀUSULA 3.- PREMIS

Es sortejarà el seguent premi: 25% de descompte en l’adquisició del producte pel qual concursi i que quedarpa reflectit en la publicació a través de la qual participi.

Els premis són intransferibles i no es podran bescanviar per altres modalitats de descompte.

CLÀUSULA 4.- CONCURS

El premi s’atorgarà el dia 3 d’abril de 2020 mitjançant l’extracció aleatòria d’1 guanyador.

CLÀUSULA 5.- ​​LLIURAMENT DELS PREMIS

El guanyador serà notificat via XXSS dels perfils oficials de El Rei de la Rajola. En el cas que no fos possible localitzar al guanyador en un termini de 48 hores, o bé, si rebutgés el premi expressament per qualsevol causa, EL REI DE LA RAJOLA acudirà als registres de reserva per una segona extracció. El premi haurà de ser utilitzat per part del guanyador en un termini màxim de 30 dies a partir del día de confirmació de recepció de resultat del concurs.

En el cas que el premi fos rebutjat per tots, guanyador i reserva, el Concurs serà declarat desert.

El guanyador autoritza a que els seus perfils d’Instagram/Facebook i imatges siguin publicats a la pàgina web i xarxes socials de EL REI DE LA RAJOLA, així com en qualsevol dels canals oficials de comunicació de la marca sense que això generi dret al seu favor a rebre cap contraprestació.

CLÀUSULA 6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

responsable:

EL REI DE LA RAJOLA SLU, Ctra. N-II km 726, 17482 Medinyà (Girona) AMB CIF B- 17422296 I EMAIL elreidelarajola@elreidelarajola.com

Finalitat i legitimació

Tramitar la teva participació en el Concurs i, si escau, procedir al lliurament de el premi amb les retencions fiscals que resultessin procedents – Execució del contracte: subscripció.

dades tractades

Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades.

destinataris:

Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les dades es comuniquin a terceres societats, llevat obligació legal. EL REI DE LA RAJOLA SLU com a encarregat de tractament juntament amb altres proveïdors que actuaran sota les instruccions de EL REI DE LA RAJOLA SLU.

Transferències internacionals:

Les dades de l’guanyador poden publicar-se en les diferents Plataformes web o Xarxes Socials de EL REI DE LA RAJOLA. Aquesta publicació pot implicar una transferència internacional amb destinació a un país la normativa de protecció de dades no presenti un nivell equivalent a l’europea.

L’interessat, a través de la seva participació en el Concurs, accepta tal transferència, sense perjudici que EL REI DE LA RAJOLA SLU pugui adoptar mesures addicionals per garantir el nivell de seguretat de les dades.

Termini de conservació:

Un cop finalitzat el Concurs, les teves dades no seran tractades.

drets:

Accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, revocació de l’consentiment prèviament prestat, limitació a el tractament a través del correu electrònic elreidelarajola @elreidelarajola.com en o per carta adreçada a adreçada a EL REI DE LA RAJOLA, A / A Ctra. N-II km 726, 17482 Medinyà (Girona).

CLÀUSULA 7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT

1. El sol fet de participar en el Concurs implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.

2. EL REI DE LA RAJOLA es reserva el dret a modificar les Bases del Concurs, parcialment o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d’anul·lar o deixar el premi desert en cas de detectar alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants en la pàgina web de EL REI DE LA RAJOLA.

3. EL REI DE LA RAJOLA es reserva el dret d’excloure de la participació en el Concurs a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L’exclusió d’un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.

4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el Concurs.

5. EL REI DE LA RAJOLA queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades en el seu cas pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

CLÀUSULA 8.- LLEI APLICABLE – CONTROVÈRSIA

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el Sorteig s’ha d’enviar per escrit a EL REI DE LA RAJOLA SLU, a l’At. de el Departament de Màrqueting de EL REI DE LA RAJOLA, a la següent adreça: Ctra. N-II km 726, 17482 Medinyà (Girona) en els trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació en el Concurs. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Tribunals de la ciutat de Girona.